THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đường thi cập nhật

XIN GIỚI THIỆU BÀI THƠ " CẢNH CHIỀU HÔM " CỦA BÀ HUYỆN THANH QUAN
XIN GIỚI THIỆU BÀI THƠ " CẢNH CHIỀU HÔM " CỦA BÀ HUYỆN THANH QUAN
Bài thơ " Cảnh chiều hôm " của Bà Huyện Thanh Quan là một thi phẩm tuyệt đỉnh.
 Xin được giới thiệu để chúng ta cùng chiêm nghiệm
Giới thiệu tác giả tác phẩm
CÕI VÔ THƯỜNG
CÕI VÔ THƯỜNG

NHÂN TRONG SÂN CHƠI THƠ ĐƯỜNG XẨY RA MỘT CHUYỆN KHÔNG MAY . xIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN BÀI THƠ. COI VÔ THƯỜNG , CỦA  NGUYỄN ĐỨC PHA ĐỂ CÙNG SUY DIỄN