THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đường thi cập nhật

KÍnh Dâng Người
KÍnh Dâng Người

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh , xin giới thiệu bài thơ " KÍnh dâng Người" của Tác giả Nhất Tâm đẻ chúng ta cùng chia sẻ.

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tháng 5 lịch sử này xin giới thiệu bài thơ " Chiến thắng Điện biên Phủ " của Tác giả Pham Văn Dương gửi từ nước ngoài về , để chúng ta  chia sẻ cùng với niềm vui toàn dân tộc