THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


9833.jpgLỜI TRI ÂN BẾ MẠC BUỔI GIAO LƯU THƠ
DD Trong.jpgGiới thiệu về tập thơ ngoài thơ Đường của Hội Viên - qua bài viết của Nhà thơ ...
99978.jpgGiao lưu trình diễn thơ - Một hoạt động văn hóa
1173.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu của thi sỹ ba miền:
1 234 Sau