THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


   Sen hong .1.jpgXin được Thông báo 
HUy hieu vien.jpg Xin gửi tới các Thành viên BCN và tất cả Hội viên
   HUy hieu vien.jpgXin Thông báo nguyên van bản

  Dich vit.1.jpgXin được giới thiệu

 tho.F.jpg  Xin Thông báo Nguyên Văn bản

HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

Chuc Tet.2.jpg Năm 2020 - Canh Tý