THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


HUy hieu vien.jpgXin giới thiệu nguyên văn bản
Phong treo .1.jpgXin giới thiệu Nguyên văn bản

HUy hieu vien.jpgXin gửi tới tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm

HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ ...