THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Dem KHUA.jpg Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin cảm nhận baì thơ ...

005.jpgXin được giới thiệu bài viết của NTT

bEN SONG.jpgXin giới thiệu bài thơ Bến sông xưa của Ngọc Đổng , và có lời bình

 Sen.non.jpgNhân kỷ niệm Ngày 20/11 xin giới thiệu bài thơ của Hàn sĩ  để chúng ta ...