THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Quy chế Câu lạc bộ thơ Đường Hà Nội
11-12-2013
image001.F.jpg  Xin giới thiệu Quy chế

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP  HÀ NỘI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ---------------------------------                                              =======0o0=======

  

                                                                   Hà Nội ngày 10  tháng 4 năm 2010

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG HÀ NỘI

 
Chương I :     TÊN GỌI,  MỤC ĐÍCH, PHẠM VI
                                           VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

                                                                                

 

Điều 1. Câu lạc bộ thơ Đường  Hà Nội ( CLB) là tên gọi, là tổ chức tự nguyện của những người cùng sở thích hoạt động nhằm góp phần khai thác, bảo tồn phát triển thể thơ luật Đường truyền thống trên đất Thủ đô Hà Nội mà ông cha ta đã để lại từ hàng ngàn năm qua, góp phần xây dựng đời sống văn hóa Thủ đô, quảng bá và giao lưu thơ luật Đường với cộng đồng người Việt trong nước và quốc tế.

Điều 2.  Câu lạc bộ hoạt động dưới sự quản lý của Trung tâm VH thành phố Hà Nội, theo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải, và có sự bảo trợ của Cơ quan chủ quản và các tổ chức cá nhân có tinh thần trân trọng đối với di sản thơ luật Đường.

Điều 3. Trụ sở giao dịch và hội họp giao lưu đặt tại Hội trường Trung tâm văn hóa Hà Nội.

      Câu lạc bộ có thể có tư cách pháp nhân(nếu cần thiết) có con dấu giao dịch, có tài khoản mở tại ngân hàng.

     Các kỳ họp của Ban chủ nhiệm hoặc toàn CLB tùy theo kế hoạch hoạt động từng thời gian, và có sự thống nhất của cán bộ Trung tâm phụ trách CLB .

Ch­ương II

              NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘ

 

Điều 4.  Nhiệm vụ của CLB :

1. Tập hợp, đoàn kết hội viên và với tất cả những người quan tâm tới tôn chỉ , mục đích hoạt động của CLB.

2. Nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, tổ chức các hình thức sinh hoạt, giao lưu , trình diễn, tham dự các lễ hội thơ luật Đường và ngày thơ quốc gia

3.  Cùng nhau thực hiện tôt các nhiệm vụ được Trung tâm VH thành phố giao cho

4. Phát triển hội viên và chi nhánh (Chiếu thơ hoặc các CLB cấp quận, huyện) sinh hoạt thơ Đ­ường luật, thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng yêu thơ Đ­ường luật. Chú trong tới lực lượng học sinh, và lớp trẻ.

5. Phổ biến, trao đổi thông tin, hư­ớng dẫn cho các hội viên và cộng đồng về thủ pháp sáng tác, nghiên cứu thơ Đư­ờng luật để nâng cao hiểu biết đáp ứng với mục tiêu, phương hướng hoạt động của CLB.

Điều 5 : Quyền hạn của CLB

1. Công nhận, thành lập, giải thể các tổ chức trực thuộc Câu lạc bộ

2. Phát thẻ cho các Hội viên. Thẻ do Giám đốc Trung tâm văn hóa TP Hà Nội  ký, cấp.

3. Đ­ược gây quỹ CLB trên cơ sở đóng góp hội phí, chân quỹ của hội viên và thông qua việc tổ chức các hoạt động, nhận sự hỗ trợ từ Trung tâm và các Tổ chức cá nhân khác. Các hoạt động xuất bản, phát hành, lấy thu bù chi theo quy định của pháp luật và quy chế của CLB .

4. Quyết định khen th­ưởng, kỉ luật.

 

Ch­ương III :

                            HỘI VIÊN

 

      Điều 6 : Điều kiện trở thành hội viên

 

      1. là người có đủ năng lực, hành vi pháp nhân không phân biệt độ tuổi và tầng lớp xã hội .

       2. Tự nguyện theo quy chế của CLB

       3. Có năng lực sáng tác, nghiên cứu, phê bình, quảng bá thơ luật Đường .

       4. Có đơn xin gia nhập CLB.

 

     Điều 7:       Nghĩa vụ của Hội viên

      1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy chế của CLB, đóng đủ niên phí và những nghĩa vụ khác, tham gia tích cực vào những hoạt động của CLB.

      2. Đoàn kết nội bộ. Có ý thức xây dựng phong trào và tổ chức CLB.

      3. Sáng tác, góp bài để xuất bản và phát hành các thi phẩm, hoặc tham gia cộng tác với Trang báo thơ điện tử của CLB.

 

      Điều 8. Quyền lợi của hội viên

1.      Được CLB phát thẻ hội viên (Thẻ do Giám đốc Trung tâm ký, cấp)

2.      Tham gia trong các Chiếu thơ (hoặc CLB cơ sở theo quận, huyện nơi cư trú)

3.      Được tham gia ứng cử, bầu cử vào các vị trí lãnh đạo của CLB.

4.      Được quảng bá các sáng tác của mình bằng mọi hình thức do CLB chủ trì.

5.      Đựơc mua các ấn phẩm của CLB theo giá nội bộ.

6.      Được đề xuất ý kiến về khen thưởng kỷ luật, về tài chính, về tư cách hội viên, về phương pháp làm việc của cán bộ từ cở sở tới CLB.

7.      Được giới thiệu hội viên mới

8.      Khi có nhu cầu chấm dứt sự tham gia CLB phải có đơn giử CLB.

 

Chương IV : TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Điều 9.  Tổ chức Câu lạc bộ như sau:

1.  Đại hội toàn thể Câu lạc bộ

2.  Ban Chủ nhiệm hoặc Ban chấp hành

3.  Bộ phận Thường trực

4.  Các chiếu thơ, hoặc các CLB cấp quận, huyện trong phạm vi thành phố. Chủ nhiệm các Chiếu thơ tham gia ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Thành phố .

Điều 10.   Đại hội Câu lạc bộ

1. Đại hội toàn thể CLB là quyền cao nhất của CLB . Nhiệm kỳ đạị hội là 3 năm do BCN, hoặc BCH triệu tập.

2. Đại hội bất thường nếu có 1/2 số thành viên Ban Chủ nhiệm (hoặc Ban chấp hành)  hay có 2/3 số hội viên, hay Lãnh đạo Trung tâm văn hóa yêu cầu, và được Giám đốc Trung tâm phê chuẩn.

3. Đại biểu đại hội là toàn bộ hội viên được cấp thẻ. Nếu số hội viên đông thì có sự phân bổ. Thành viên Ban Chủ nhiệm (hoặc BCH) là đại biểu chính thức. Ngoài ra sẽ có một số đại biểu chỉ định.

4. Mọi nội dung đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Điều 11:  Ban Chủ nhiệm (hay BCH)

 1.  Ban chủ nhiệm (hay BCH) do đại hội bầu ra, hoặc bổ xung theo quy chế

      2.  Ban Chủ nhiệm là những thành viên đủ tư cách hội viên, có năng lực, có điều kiện  để thực hiện nhiệm vụ .

      3. Cơ cấu gồm : 1 Chủ nhiệm, 2  Phó chủ nhiệm, 1 văn phòng, 1 thủ quỹ , 1 kế toán ( có thể kiêm nhiệm hợp lý). Các Ủy viên trực tiếp phụ trách các chiếu thơ cơ sở. Trong đó có Bộ phận thường trực.

 

Ch­ương V :     TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

 

 

            Điều 11.    Tài sản và tài chính gồm :

 

1. Hội phí của Hội viên

2. Chân quỹ là tiền các hội viên cho mượn.

3. Kinh phí hỗ trợ thường niên của Trung tâm.

4. Tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

5. Tiền đóng góp in ấn tác phẩm .

6. Tài sản gồm những trang bị chung của CLB .

7.  Chi phí phục vụ cho nhu cầu hoạt động của CLB, kể cả hỗ trợ tiền  điện thoại, xăng xe cho cán bộ chuyên trách nếu tập thể đồng ý và ngân quỹ cho phép. 

 

    Chương VI :    KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

      Điều 12:  Những hội viên và các tổ chức Cơ sở có thành tích đều được xét thưởng hoặc đề nghi Trung tâm VH thành phố khen thưởng.

       Điều 13:  Những hội viên, hoặc các tổ chức cơ sở có những vi phạm thì căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý .

             

    Chương VII :         ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

      Điều 14 : Chỉ có thông qua đại hội mới được sữa chữa hoặc bổ xung quy chế. Nhưng trong quá trình thực hiện thấy những vấn đề cần bổ xung, hoặc sửa đổi ngay cho phù hợp tình hình thì Thường trực tập hợp để có dịp xin ý kiến hội viên tạm thời thực hiện.

     Điều 15 ; Bản quy chế có bảy chương , gồm 15 điều có hiệu lực thi hành từ ngày Giám đốc Trung tâm phê chuẩn.

      Ban Chủ nhiệm (hay  BCH) có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế.

     Quy chế này được phổ biến tới toàn thể hội viên .

 

Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2010                        

          Trung tâm phê duyệt                                   BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ ĐƯỜNG    

     Mau dau- Vinh.jpg           

      

TRUNG TAM VH  TP HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ---------------------------

          Số 02 /. TB TC. CLB

                        

                                                                                Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

                                                       THÔNG BÁO

                                            CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

                      Do sự biến động chung của CLB và các chiếu thơ cơ sở. Nay xin công bố danh sách Ban chủ nhệm CLB thơ Đường Hà Nội như sau :

      

              Bộ phận thường trực gồm :

 

1.       Ông Nguyễn  Đức Thọ  Chủ nhiệm – phụ trách chung-  CN Trang báo

2.      Ông Đinh Nho Hòng   - P. chủ nhiệm Thường trực- Kiêm Tổ chức

3.      Ông Phạm Hồng Ánh  . P. Chủ nhiệm Phụ trách biên tâp , kiêm chủ nhiệm chiếu thơ Từ Liêm

4.      Ông Nguyễn Chương Phú  P.Chủ nhiệm . Phụ trách Thi đua, biên tập, và kiêm Chủ nhiệm chiếu thơ Hàn Thuyên.

5.      Ông Lê Đức Mỹ . Ủy viên - Chánh Văn Phòng CLB

             Các Ủy viên phụ trách các chiếu thơ :

 

1.      Ông Nguyễn Chí Công Chủ nhiệm chiếu thơ Thanh Oai

2.      Ông Nguyễn Đăng Thú  chủ nhiệm chiếu thơ Hoài Đức

3.      Ông Nguyễn Thịnh Phụng, chủ nhiệm chiếu thơ Quốc Oai

4.      Ông Trần Sửu,  Chủ nhiệm chiếu thơ Thạch Thất

5.      Bà Minh Toan, Chủ nhiệm chiếu thơ Cầu Giấy

6.      Ông Trần Tiến Tĩnh, Chủ nhiệm chiếu thơ Đông Anh

7.      Bà Bùi Thị Thu, Chủ nhiệm chiếu thơ Long Biên

8.      Ông Đỗ Biện , Chủ nhiệm chiếu thơ Hà Đông

9.      Ông Hoàng Minh Ngọc, Chủ nhiệm chiếu thơ Đan Phượng

10.  Ông Bùi Văn Bật  , Chủ nhiệm chiếu thơ Chương Mỹ

11.  Ông Kim Ngọc Bảo  Tham gia Ban biên tập .

12  Ông Phạm Ngọc Thuận , Chủ nhiệm  chiếu thơ Thanh Trì

13  Ông Nguyễn Đức Hiền , Chủ nhiệm chiếu thơ Mê Linh

                       14  Bà Đặng Thị Điểm , CHủ nhiệm chiếu thơ Mỹ Đức - Ứng Hòa

                    

Vậy xin trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên trong CLB được biết để giữ mối quan hệ.

 

 

                       TM/ Ban Chủ nhiệm   

                                                                          Nguyễn Đức Thọ

 

   

Tác giả BBT