THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thông báo : Họp Ban Chủ nhiệm
13-11-2015
 ANH BIA .2F.jpgTrân Trọng gửi tới mọi Hội viên

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 ( thứ 4 – tức ngày 7 tháng 10 , Ất Mùi)

Ban chủ nhiệm CLB Thơ Đường Hà Nội sẽ tiến hành phiên họp cuối năm. Nội dung họp  nhằm tập hợp những hoạt động trong năm của các chiếu thơ, thống nhất bản bông xuất bản tập: Thơ Đường Hà Nội 7(Tập thơ dày 630 trang. 70 ngàn/ cuốn.) Thống nhất nội dung cho kỳ giao lưu thơ, tổng kết năm 2015, Chương trình tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 và hoàn tất những công việc hành chính trong năm, Thống nhất nội dung hoạt động của năm 2016 ...

         Vậy xin trân trọng thông báo tới tất cả thành viên Ban chủ nhiệm, bố trí thời gian về dự họp đông đủ và đúng giờ.

                 8 giờ Hội nghị bắt đầu làm việc. Tại Hội trường gác 2 Trung tâm VH TP Hà Nội . ( số 4 Phùng Hưng, Hà Đông)

      Trường hợp thành viên chính vắng thì chiếu thơ cử đại diện về họp để lĩnh hội hết những nội dung cần thiết.

                        Thông báo này thay giấy mời họp.

                                                              Thường trực BCN

Tác giả BBT