THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
08-09-2022
 HUy hieu vien.jpgSau đây là công văn

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 08 /2022 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 10  tháng 09 năm 2022

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    TRIỆU TẬP HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

                                            

            Để triẻn khai chương trình hoạt động CLB, cuối năm 2022 .Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm ,Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm . Nội dung như sau :

-         . Bàn kế hoạch ttoor chức Trình diễn thơ năm 2022 &Thống nhất  nội dungThơ giao lưu trình diễn

-         Thống nhất gửi thơ in tập Thơ Đường Hà Nội XIV

-         Hoàn thành Hội phí năm 2022 và  các khoản thanh toán khác.

      Thành phần : Các Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Thành Phố. Cơ sở nào Trưởng không đi được cử người khác đi thay .

     Địa điểm và thời gian : Hội trường  Trung tâm Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.  Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 21 tháng 09 năm 2022 (Thứ 4 ngày 26 tháng 38  Nhâm Dần )

        Mong các Quý vị bố trí về họp đông đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-          Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

              Đã ký                                                                                                              Nguyễn Đức Thọ

 

Tác giả