THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
10-04-2022
HUy hieu vien.jpgGửi tới rấ cả các CLB

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 04 /2022 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 10  tháng 04 năm 2022

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    TRIỆU TẬP HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

                                            

            Để triẻn khai chương trình hoạt động CLB, năm 2022 và đanh giá tình hình chung sự hoạt động năm 2021.Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm . Nội dung như sau :

-         Phản ảnh tình hình hoạt động CLB cơ sở mình trong năm qua

-         Thồng nhất nội dung chương trình hoạt động của năm 2022. Với công việc cụ thể theo từng thời gian từ nay hết năm .

-         Hoàn thành Hội phí năm 2022 và  các khoản thanh toán khác.

      Thành phần : Các Ủy viên Ban chủ nhiệm, Cơ sở nào Trưởng không đi được cử người khác đi thay .

     Địa điểm và thời gian : Hội trường  Trung tâm Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.  Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022 (Thứ 5 ngày 21 tháng 3  Nhâm Dần )

        Mong các Quý vị bố trí về họp đông đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                             Đã Ký                                                                                                                                                                 Nguyễn Đức Thọ

 

Tác giả BBT