THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông Báo số 22
08-03-2022
HUy hieu vien.jpgNội dung sinh hoạt 2022

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 03 /2022 TB- CLB                                            Hà Nội ngày 05  tháng 03 năm 2022

 

 

                                      THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH

                                            HOẠT ĐỘNG  CLB  NĂM 2022

 

            Để đảm báo chương trình hoạt động CLB, BCN thống nhất một số nội dung như sau :

   Căn cứ vào kế hoạch đã triển khai tại Hội nghị  Tổng kết hoạt động năm 2021 và phát hành tập Thơ Đường Hà Nội XIII .

      Ban chủ nhiệm yêu cầu Các CLB cơ sở tiến hành một số  nội dung :

-          Mỗi Hội viên  sáng tác 3 bài in vàoThơ Đường Hà Nội tập XIV (chậm nhất hết ngày 30/7/2022).

-         Mỗi CLB cơ sở tuyển chọn 3 bài thơ tham gia giao lưu, trình diễn năm 2022 thời gian gửi về Thường trực BCN hết tháng 6/2022. Nếu có điều kiện Tổ chức Trình diễn, Thường trực sẽ in tranh thơ ( lưu ý Ba bài thơ trình diẽn nội dung không trùng lặp với 3 bai in  của tập thơ Hà Nội XIV

-         Các CLB  tùy theo điều kiện để tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của từng cơ sở .

-           Trường hợp có điều kiện thuân lợi Ban chủ nhiệm sẽ Tổ chức cuộc họp BCN mở rộng vào thời điểm cho phép ..

          Trên đây là những nội dung hoạt động của CLB, mong Ban chủ nhiệm các cơ sở nghiên cứu để thực hiện,  để kết thúc năm 2022 tốt đẹp .

 

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                             Đã Ký                                                                                                                                                                 Nguyễn Đức Thọ

 

Tác giả BBT