THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
10-04-2022
HUy hieu vien.jpgGửi tới rấ cả các CLB

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 04 /2022 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 10  tháng 04 năm 2022

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    TRIỆU TẬP HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

                                            

            Để triẻn khai chương trình hoạt động CLB, năm 2022 và đanh giá tình hình chung sự hoạt động năm 2021.Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm . Nội dung như sau :

-         Phản ảnh tình hình hoạt động CLB cơ sở mình trong năm qua

-         Thồng nhất nội dung chương trình hoạt động của năm 2022. Với công việc cụ thể theo từng thời gian từ nay hết năm .

-         Hoàn thành Hội phí năm 2022 và  các khoản thanh toán khác.

      Thành phần : Các Ủy viên Ban chủ nhiệm, Cơ sở nào Trưởng không đi được cử người khác đi thay .

     Địa điểm và thời gian : Hội trường  Trung tâm Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.  Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022 (Thứ 5 ngày 21 tháng 3  Nhâm Dần )

        Mong các Quý vị bố trí về họp đông đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                             Đã Ký                                                                                                                                                                 Nguyễn Đức Thọ

 

Tác giả BBT