THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Giới thiệu một kiểu chơi thơ - Trần Văn Cường
25-08-2017
9998.jpgTrân trọng giới thiệu một kiểu chơi thơ của thi sỹ Trần Văn Cường.

MÔ TẢ MỘT NGÓN CHƠI: CHIẾT CÚ – NHIỀU CÁCH ĐỌC
-------------------------------------------------------------------

VÕ ĐẠI TƯỚNG
(Chiết cú – 6 cách đọc)

1. Đủ 56 chữ - Thất ngôn bát cú:

Tình sâu yêu xã tắc khai hoa
Nghĩa rộng mến non sông thái hòa
Bản lĩnh tướng bền chí lãnh đạo
Can trường quân vững lòng xông pha
Trời Nam xây lũy thép ngăn tặc
Đất Việt dựng thành đồng chống tà
Bái phục hồn Văn - Võ hiển thánh
Bia đời tạc đức công hoan ca.

2. Bỏ 2 chữ cuối - Ngũ ngôn bát cú:

Tình sâu yêu xã tắc 
Nghĩa rộng mến non sông 
Bản lĩnh tướng bền chí 
Can trường quân vững lòng 
Trời Nam xây lũy thép 
Đất Việt dựng thành đồng 
Bái phục hồn Văn - Võ 
Bia đời tạc đức công

3. Bỏ 2 chữ đầu - Ngũ ngôn bát cú:

Yêu xã tắc khai hoa
Mến non sông thái hòa
Tướng bền chí lãnh đạo
Quân vững lòng xông pha
Xây lũy thép ngăn tặc
Dựng thành đồng chống tà
Hồn Văn - Võ hiển thánh
Tạc đức công hoan ca.

4. Bỏ 3 chữ đầu – Tứ ngôn bát cú:

Xã tắc khai hoa
Non sông thái hòa
Bền chí lãnh đạo
Vững lòng xông pha
Lũy thép ngăn tặc
Thành đồng chống tà
Văn - Võ hiển thánh
Đức công hoan ca.

5. Bỏ 3 chữ giữa – Tứ ngôn bát cú:

Tình sâu khai hoa
Nghĩa rộng thái hòa
Bản lĩnh lãnh đạo
Can trường xông pha
Trời Nam ngăn tặc
Đất Việt chống tà
Bái phục hiển thánh
Bia đời hoan ca.

6. Bỏ 2 chữ đầu và 2 chữ cuối – Tam ngôn bát cú:

Yêu xã tắc 
Mến non sông 
Tướng bền chí
Quân vững lòng
Xây lũy thép
Dựng thành đồng
Hồn Văn - Võ 
Tạc đức công

(Kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25/8/1911; 25/8/2017)

9997.jpg
Tác giả BBT