THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Giới thiệu một kiểu chơi thơ - Trần Văn Cường
25-08-2017
9998.jpgTrân trọng giới thiệu một kiểu chơi thơ của thi sỹ Trần Văn Cường.

MÔ TẢ MỘT NGÓN CHƠI: CHIẾT CÚ – NHIỀU CÁCH ĐỌC
-------------------------------------------------------------------

VÕ ĐẠI TƯỚNG
(Chiết cú – 6 cách đọc)

1. Đủ 56 chữ - Thất ngôn bát cú:

Tình sâu yêu xã tắc khai hoa
Nghĩa rộng mến non sông thái hòa
Bản lĩnh tướng bền chí lãnh đạo
Can trường quân vững lòng xông pha
Trời Nam xây lũy thép ngăn tặc
Đất Việt dựng thành đồng chống tà
Bái phục hồn Văn - Võ hiển thánh
Bia đời tạc đức công hoan ca.

2. Bỏ 2 chữ cuối - Ngũ ngôn bát cú:

Tình sâu yêu xã tắc 
Nghĩa rộng mến non sông 
Bản lĩnh tướng bền chí 
Can trường quân vững lòng 
Trời Nam xây lũy thép 
Đất Việt dựng thành đồng 
Bái phục hồn Văn - Võ 
Bia đời tạc đức công

3. Bỏ 2 chữ đầu - Ngũ ngôn bát cú:

Yêu xã tắc khai hoa
Mến non sông thái hòa
Tướng bền chí lãnh đạo
Quân vững lòng xông pha
Xây lũy thép ngăn tặc
Dựng thành đồng chống tà
Hồn Văn - Võ hiển thánh
Tạc đức công hoan ca.

4. Bỏ 3 chữ đầu – Tứ ngôn bát cú:

Xã tắc khai hoa
Non sông thái hòa
Bền chí lãnh đạo
Vững lòng xông pha
Lũy thép ngăn tặc
Thành đồng chống tà
Văn - Võ hiển thánh
Đức công hoan ca.

5. Bỏ 3 chữ giữa – Tứ ngôn bát cú:

Tình sâu khai hoa
Nghĩa rộng thái hòa
Bản lĩnh lãnh đạo
Can trường xông pha
Trời Nam ngăn tặc
Đất Việt chống tà
Bái phục hiển thánh
Bia đời hoan ca.

6. Bỏ 2 chữ đầu và 2 chữ cuối – Tam ngôn bát cú:

Yêu xã tắc 
Mến non sông 
Tướng bền chí
Quân vững lòng
Xây lũy thép
Dựng thành đồng
Hồn Văn - Võ 
Tạc đức công

(Kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25/8/1911; 25/8/2017)

9997.jpg
Tác giả BBT