THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đối - Điếu anh thợ rèn
18-06-2013
Thợ rèn.jpg 

     Nguyễn Khuyến nổi tiếng với cách dùng các từ đồng âm trong chữ Nôm. Một loạt các câu đối phúng điếu hoặc mừng đám ông viết đều thể hiện tài dùng chữ Nôm hết sức độc đáo, đôi khi hóm hỉnh một cách bất ngờ. Câu đối điếu thợ rèn hình như đã từng được nhắc đến trong chương trình Tiếng Việt phổ thông trước đây, bài "Chơi chữ",

"Nhà cửa để lầm than, con thơ dại lấy ai rèn cặp,"

 "Cơ đồ đành bỏ bễ, vợ trẻ dại lắm kẻ đe loi".

      Câu đối tả được cảnh thực của người vợ mất chồng, con mất cha, mà dùng toàn các từ đồng âm của nghề thợ rèn.

                                                                              Giai thoại văn học Việt

 

Tác giả BBT sưu tầm & giới thiệu