THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP BAN CHỦ NHIEM
23-02-2023
  Sen hong .1.jpgXin được Thông báo Nguyễn văn bản 

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 02 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 20  tháng 02 năm 2023

 

                                              THÔNG BÁO

                    KẾT QỦA HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

           Ngày 17 tháng 2 tại Hội trường Trung tâm (Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông) Ban Chủ nhiệm đã họp theo lịch trình . Về dự họp gần như đông đủ Thành phần . Hội nghị đã lam việc với Chương trình đã Thông báo., sau những trao dổi và đi đến Thống nhất như sau :                                 

-         Năm qua những hoạt dộng của các CLB cơ sở nhìn chung là tốt . Công tác Tổ chức, hoạt dộng  cũng có những biến dộng nhưng vân tạm ổn đinh được 16/16 CLB cơ sở.

-         Phần giao lưu trình diễn có nhiều ý kiên rút kinh nghiệm cho năm 2023,. Tập thơ Hà Nội nhìn chung tốt hơn tập 13. Và đã nhất trí cao với Chương trình 2023 như sau :

-         Mõi CLB cơ sở có 3 bài thơ giao lưu trình diễn năm 2023 , gửi về Thường trực hết 30 tháng 6 năm 2023.

-         Từ 30 tháng 6 tới 10 tháng 7/2023 sẽ tổ chức sơ kết hoạt dộng 6 tháng và giao lưu thơ tất cả Hội viên , mỗi hội viên tới dự 1 bài .Các CLB cơ sở nhận tập thơ giao lưu trình diễn về chấm theo như quy định.

-         Mỗi hội viên gửi 3 bài thơ ( đã qua BCN cơ sở xem xét) để in ấn Tập thơ Hà Nội số 15 . Thời gian hết  30/9/2023.

-         Tháng  9,10  BCN Hà Nội sinh hoạt định kỳ. nhận tập thơ các CLB cơ sở đã chấm. Bàn việc Tổ chức giao lưu trình diễn thơ năm 2023 .Tại Hội trường Trung tâm văn hóa .

-         Tháng 12  tổ chức giao lưu trình diên thơ , và ra mắt Tập thơ Hà Nội 15 , kỷ niệm 15 năm về với Thủ đô Hà Nội.

                    Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hoạt động của CLB năm 2023 rất mong các BCN cơ sở nghiên cứu triển khai đảm bảo đúng lịch trình . để mọi hoạt động của CLB đạt kết quả như mong muốn ./.

 

  

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Đức Thọ Đã ký

 

Tác giả BBT