THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Các CLB cơ sở cần biết
21-10-2016
HUY HIEU HN.jpgBiểu tượng CLB 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
                   -------------                                              ---------------

           Số 05/ 16.TB.CLB                        Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2016

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB thơ cơ sở

                  Để phiên họp Ban chủ nhiệm cuối năm 2016 đạt kết quả , Thường trực xin thông báo trước một số nội dung để các CLB cơ sở có sự chuẩn bị  :
        
       -  Phản ảnh tóm tắt tình hình hoạt động của CLB  cơ sở
       -  Đánh giá việc tổ chức giao lưu trình diễn thơ. Và Quyết toán cụ thể.
       -  Nghe Báo cáo tình hình thu chi hội phí 2016 của CLB 
       - Trao bản bông  tập 8 cho các CLB thơ Cơ sở. Thu tiền tập thơ (70 000đ/ cuốn, 610 trang)
       - Trao thẻ Hội viên cho các CLB cơ sở. Bàn công việc từ nay tới cuối năm.
       Thời gian : 1 buổi sáng Từ 8 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016 (Thứ Năm)
       Địa điểm: gác 2 số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông , Hà Nội
       
           Vậy rất mong các Ông, Bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung để Hội nghị BCN  đảm báo thời gian họp và kết quả tốt đẹp. .


                                                         T/M BAN CHỦ NHIỆM
                                                             Chu ky.F.jpg
                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Đức Thọ

Tác giả BBT