THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO CLB -THÁNG 8
20-08-2020
HUy hieu vien.jpg Nguyên Văn

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     CLB THƠ ĐƯỜNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           -----------------                                               ==================

   Số 06 /2020 TB- CLB                      Hà Nội ngày 20  tháng 8 năm 2020

 

                                                                               THÔNG BÁO

                     TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUÝ IV /2020

 

       Do tập trung chống đại dich Covit -19. Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm. Buổi họp Ban chủ nhiệm, Buổi giao lưu , trình diễn thơ chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Chương Mỹ tạm hoãn tới khi khách quan cho phép.

       Từ nay tới cuối năm 2020 CLB tập trung  để chúng ta xây dựng tập thơ Đường Hà Nội XII. Mỗi Hội viên 3 bài ( thông qua Ban chủ nhiệm cơ sở ) có thể mở rộng đối tượng chưa phải là hội viên, nhưng đã có “cảm tình” với thơ Đường góp bài cho tập thơ. sau đó nhận 1 cuốn với sự phân phối nội bộ. Ba bài thơ sau khi đã được sửa chữa lựa chọn xin gửi về Email “ thoduonghanoi@gmail.com” nếu là văn bản thì gửi về “ Đức Thọ , C2, Thạch xá, Thạch Thất, Hà Nội. ĐT 0986891945(rất hạn chế hình thức này)

      Thời gian chậm nhất là hết 30/9/2020. Tháng 10- 11 Thường trực biên sọan, gửi hồi âm bản bông và in ấn để kịp ra mắt vào tháng 12  trong dịp Tổng kết hoạt động năm 2020.

               Rất mong các ông, bà Chủ nhiệm cơ sở triển khai thực hiện .

      

Nơi gửi:-

 - Lành đạo Trung tâm ( BC)

 - Các CLB cơ sở thực hiện

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

              Chu ky.F.jpg

                        Nguyễn Đức Thọ

                          

 

 

 

 


Tác giả BBT