THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thông báo Họp BCN
28-02-2020

HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

   Số 02 /2020 TB- CLB                    Hà Nội ngày 29  tháng 2 năm 2020

 

                                                                               THÔNG BÁO

                                       HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

  Được sự Thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm . Ban Chủ nhiệm CLB Thống nhất tổ chức họp Ban Chủ nhiệm. Nội dung:

-      Ổn đình Tổ chức Ban Chủ nhiệm

-      Trả lại Tranh thơ 2019

-      Thu Hội phí năm 2020

-      Triển khai chương trình hoạt động từ nay tới hết năm 2020.

-      Thời gian 1 buổi sáng Ngày 6/3/2020 ( sáng thứ 6-Ngày 13/2/ Canh Tý )

 Vậy Thông báo tới các Thành viên  Ban Chủ nhiệm có mặt để hội nghị đạt kết quả như yêu cầu.( cơ sở nào vắng thành viên chính,  có thể ủy nhiệm đi thay thế)

 

Nơi gửi:-

   -Các CLB cơ sở

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

 

           Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

 

 

 

 

Tác giả BBT