THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


THÔNG BÁO DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU LẦN THỨ XVII
15-02-2019
HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào 2 Ngày 12, 13 tháng Giêng Kỷ Hợi ( 16,17/2/2019). Câu Lạc Bộ thơ Đường Hà Nội tham gia trong hai ngày . Chiều Ngày 12 tháng Giêng dựng quán thơ . Chiều Ngày 13 tháng Giêng tham gia tiết mục ngâm thơ " Xuân biển đảo " do Tốp nữ CLB thơ Đường Hà Đông đảm nhiệm. Vậy Thong áo tới tất cả Hội viên căn cứ lịch trình tham gia cho kết quả tốt đẹp. 
        Địa điểm Khu Nhà Bát giác , Vặn Miếu .
 Sau đay là giấy mòi

Giay Moi nguyen tieu 17.jpg  Nguyen tieu 17.jpg
Tác giả BBT