THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thông báo họp Ban Chủ nhiệm
05-10-2017
HUY HIEU HN.jpg           Gủi tới các CLB cơ sở

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 08/ 17.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 02 tháng 10  năm 2017

 

                               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm 2017. Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành họp vào :

       8 h  Sáng 11 tháng 10 năm 2017- Thứ 4 – ngày 22/8/  năm Đinh Dậu

         Địa điểm hội trường nhỏ tầng 2 Khu Làm việc của Cán bộ Trung tâm ( lần trước đã họp). 4 Phùng Hưng, Hà Đông

         Với nội dung :

-         Đánh giá kết quả buổi giao lưu trình diễn thơ, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức năm 2018.

-         Gửi lại bản bông tập thơ Đường Hà Nội 9  cho cơ sở và đưa ra những điều cần chú ý khi  điều hành công viẹc trong 1 năm  cho đúng kế hoạch đạt hiệu qua cao hơn.

-         Thống nhất buổi giao lưu ra mắt , Tổng kết  năm 2017

            Vậy yêu cầu các ông bà trong Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội

Bố trí thời gian về dự họp đủ và đúng giờ. ( Lưu ý: nếu thành viên chính vắng mặt phải cử đại diện đi thay thế)

 

                                                                                                                                                

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

                        Nguyễn Đức Thọ . Đã kí

                                                                            

Tác giả BBT