THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
15-10-2018
HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 06/ 18.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 12 tháng 10  năm 2018

 

                               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm 2018. Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành họp vào :

         Sáng 23 tháng 10 năm 2018- Thứ 3 – ngày 15/9/  năm Mậu Tuất

         Địa điểm hội trường nhỏ tầng 2  Khu Làm việc của Cán bộ Trung tâm ( lần trước đã họp)

         Với nội dung :

-      Đánh giá kết quả buổi giao lưu trình diễn thơ, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức năm 2019.

-      Gửi lại bản bông tập thơ Đường Hà Nội X  cho cơ sở và đưa ra những điều cần chú ý khi  điều hành công việc trong 1 năm  cho đúng kế hoạch đạt hiệu qua cao hơn.

-      Hoàn thành hội phí 2018

-      Thống nhất buổi giao lưu ra mắt Tập thơ X, Ổn định tổ chức .Tổng kết  năm 2018,

            Vậy yêu cầu các ông bà trong Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội

Bố trí thời gian về dự họp đủ và đúng giờ. ( Lưu ý: nếu thành viên chính vắng mặt phải cử đại diện đi thay thế)

 

      

 

                                                                                      

 

 T/M .BAN CHỦ NHIỆM

 Chu ky.F.jpg

 Nguyễn Đức Thọ

             

      

                                                                            

                    

Tác giả BBT