THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


THÔNG BÁO DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU
28-02-2018
HUy hieu vien.jpgXin gửi tới toàn thể Hội

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG           Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                 ---------------

         Số 04/ 18.TB.CLB                                   Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

                                      Kính gửi : Hội viên các CLB cơ sỏ

 

        Theo kế hoạch của Hội Nhà văn , Ngày thơ Nguyên Tiêu làn thứ XVI sẽ diễn ra trong 2 ngày ( Ngày 14, và 15 tháng Giêng, Mậu Tuất ,là Ngày 1, 2 tháng 3 năm 2018 - thứ Năm và thứ Sáu).

       

            Đề nghị  toàn thể Hội viên CLB chúng ta tới tham dự.

   Giấy mời  vào cửa nhận tại Quán thơ của CLB tại Hồ Văn . Hoặc trình thẻ Hội viên cũng có thể vào được

          CLB thơ huyện Hoài Đức năm nay đảm nhiệm việc trưng bày quán thơ, trình bày 1 bài thơ vào sáng và chiều ngày14/ tháng Giêng .Thơ treo của các CLB văn phòng đã in , Những tác phẩm thơ luật Đường của tất cả Hội viên có thể mang tới để trình bày, bán hoặc tặng ...

            Xin thông báo tới tất cả các thi huynh, thi hữu được biết bố trí thời gian về tham dự.          

       .   Vậy đề nghị Ban Chủ nhiệm các CLB cơ sở bố trí và đôn đốc Hội viên đi dự đông đủ.để cổ vũ cho quán thơ và tiết mục trình bày thơ của CLB

 

      

        Báo cáo  : 

- Lãnh đạo Trung tâm

 - Thông báo tơi các cơ sở

                                                                                           

 

     T/M    BAN CHỦ NHIỆM

CLB THƠ  LUẬT  ĐƯỜNG HÀ NỘI

                  Chu ky.F.jpg

Nguyễn Đức Thọ

               

                                                                     

 

 

Tác giả BBT