THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


IMG_5347.F.jpg       Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa nhiều tác giả
224649_450.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
IMG_4645.jpg.1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
ap_20100803122416287.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của Bạn thơ từ Huế
Thuoc duoc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả
Đôi chim.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
2.jpg Chùm thơ xướng họa của nhiều Tác giả