THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


IMG_4645.jpg.1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
ap_20100803122416287.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của Bạn thơ từ Huế
Thuoc duoc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả
Đôi chim.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
2.jpg Chùm thơ xướng họa của nhiều Tác giả

sen (7).jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa do Hương Thủy biên tập

Song.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
12838574_0.jpg  Ngô Mai Thu là thi nữ rất gàn gũi và thân mật với thơ Hà Nội. Vừa qua Thi nữ gửi tới chùm thơ xướng ...