THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Lâu hạc.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ông Nguyễn Văn Thu - Cựu Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội - PCT Hội thơ Đường ...
Đôi chim.jpg  Xin giới thiệu bài viết về những vần thơ họa
Co gái vơi mùa thu.jpg Xin giới thiệu bài viết của Như Tùng
120916123633.jpg Xin giới thiệu bài viết bàn về thơ Đường luật
Chua Thay . Cau.bmp Xin giới thiệu một bài viết cùng tham khảo về cách làm thơ luật ...