THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Sưu tầm và giới thiệu những bài thơ viết về GÀ
14-01-2017
1169.jpgTrân trọng giới thiệu bài viết về  GÀ (Sưu tầm)MÁI MẸ


Cục tác cục ta...rộn bản làng...
Niềm vui hạnh phúc mãi âm vang
Hồng hào một ổ lòng ôm ấp
Liếp nhiếp đàn con dạ rộn ràng
Hạt thóc ngọn rau mà trọn vẹn
Đầu vườn xó bếp vẫn cao sang
Nhân sao vật vậy mà suy xét...
Đức hạnh toàn chu...xứng chữ vàng...
                        Nguyễn Đình Sơn

GÀ TRỐNG


Oai phong lẫm liệt tiếng vang xa

Khắp chốn dân gian khắp mọi nhà

Đôi lúc vươn mình trang tráng sỹ

Lại khi rướn cổ bản hùng ca

Ru hồn trăng ngủ tình non nước

Kéo mặt trời reo rạng hải hà

Cờ đỏ hân hoan mừng tết đến

Chúc đời phú quý lộc đơm hoa.

                          Nguyễn Đình Khảo

ÁI TÌNH TUỔI DẬU

  (Ngón chơi đảo hai cụm từ đầu – cuối)        


Đọc xuôi 2 cụm từ:


Gã trống hoa CHÀI ả mái tơ

Trước sân nhà TẬP ngón i – tờ

Co chân lại DIỄN trò làm đỏm

Xoạc cánh ra KHOE ngón giả vờ

Lòng khấp khởi MỪNG chân lính quýnh

Dạ la đà KHOÁI mắt lơ mơ

Vang trời đất GÁY chào năm Dậu

Tốt số Gà YÊU lạc bến bờ !


Đọc ngược 2 cụm từ:


Ả mái tơ CHÀI gã trống hoa

Ngón i – tờ TẬP trước sân nhà

Trò làm đỏm DIỄN co chân lại

Ngón giả vờ KHOE xoạc cánh ra

Chân lính quýnh MỪNG lòng khấp khởi

Mắt lơ mơ KHOÁI dạ la đà

Chào năm Dậu GÁY vang trời đất

Lạc bến bờ YÊU tốt số Gà !

                        Trần Cường , Hà Nội

16/1/2017
Tác giả BBT