THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Ha Dong 01.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Hội viên CLB Thơ Đường Hà Đông
0001.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Thơ Đan Phượng:
009.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Hội Viên - CLB Thơ Thanh Oai
004.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Hội Viên - CLB Thơ Hương Chiều:
003.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ hội viên CLB Thơ Long Biên
CM01.jpgTrân trọng giới thiệu cùng Thi hữu và Bạn đọc: chùm thơ của hội viên CLB Thơ Chương Mỹ.
11912F.jpgTrân trọng giới thiệu CLB Thơ Chương Mỹ với ngày HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM - LẦN THỨ ...