THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


(2)xuan.jpgXin trân trọng giới thiệu
Chim cap hoa.jpgXin được giới thiệu
Cong vien hoa binh.jpgXin trân trọng giới thiệu
 Cau giáy.jpgXin trân trọng giới thiệu
Ngu do thanh.jpg Trân trọng giới thiệu Chùm thơ Ngũ Độ Thanh của Chi hội thơ Đường ...