THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ Hội Viên CLB Thơ Đường Luật Thanh Trì
19-03-2018
9968.jpgTrân trọng giới thiệu cùng ACE và Bạn đọc chùm thơ của Hội viên CLB thơ Đường luật Thanh Trì

03 bài Thơ giao lưu, trình diễn

 
ĐẤT QUÊ

 

Bồi sa mát ngọt đất làng quê

Bóng ngả chiều xuân rẽ lối về

Chào đón bạn thơ ngày hội lễ

Hẹn y lời nhớ dạ say mê

Chao lòng mến khách tình ân thế

Ngõ trước hàng cây rợp bóng che

Vào cửa ấm nồng tình mến bạn

Sao rơi lỡ hẹn ngại lời chê

                            Nguyễn Hữu Sự

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi trăm tuổi khỏe chưa già

Nhổ cỏ quanh vườn mấy gốc hoa

Mắt sáng, tai tinh, tâm rất tỉnh

Lưng ngay, gối vững, sức còn đà

Dạo chơi thả bước quanh thôn xóm

Thăm hỏi cháu con tận gác ba

Tuổi hạc về trời, trăm lẻ bốn

Mẹ tôi tuổi ấy, rạng tình nhà .

                        Bùi Thế Đại

 

KÝ ỨC ( 1945 – 1954)

 

Nhè nhẹ gió đưa hoa thắm sắc

Nhịp nhàng chân bước áo tươi mầu

Anh đi em tiễn tròn xuân nữ

Em đợi anh về vẹn trước sau

Ánh lệ long lanh trong khoé mắt

Vàng sao lấp lánh ở trên đầu

Chín năm mong mỏi Điện Biên thắng

Nhận lá thư anh hết nỗi sầu.

                       Phạm Ngọc Thuận

 

Nguyễn Văn Chiến

Bút danh: Tuấn Anh

ĐC: Thanh Liệt, Thanh Trì

ĐT: 0989 067 685

CLB thơ Thanh Trì  

 

        NGÔI SAO SÁNG NHẤT

 

Con về thăm Bác đất Kim Liên

Hồ rộng mênh mông bát ngát sen

Nhà lá đơn sơ trăng chiếu sáng

Vườn cây xanh ngát lá đan xuyên

Ra đi cứu nước thương dân tộc

Trở lại thăm quê nhớ xóm giềng

Tay Bác vẫy chào trìu mến lạ

Một ngôi sao sáng cõi Nam thiên.

   

      TẮM TRĂNG

 

Em tắm trăng vàng sóng ngả nghiêng

          Sao trời lấp lánh ghẹo mây huyền

           Sương hôn lặng lẽ làn da ngọc

          Gió vuốt nhẹ nhàng mái tóc tiên

          Sóng muốn nâng niu hôn thánh thiện

          Nước đành ôm ấp đón thiên nhiên

          Biển yêu tha thiết ru bờ cát

          Cứ mặc tình đời lắm đảo điên.

 

             CHÀO XUÂN ĐINH DẬU

 

       Xuân về Đinh Dậu được thêm xuân

        Sống khỏe vui tươi, đón bát tuần

Nếp nghĩ còn sâu chưa thể lẫn

Tầm nhìn vẫn chuẩn chẳng hề nhầm

Việc nhà, lớn nhỏ lo chu đáo

Việc nước bé to giúp tận tâm

Bầu bạn anh em đều quý mến

        Năm mười xuân nữa khánh vang ngân.

 

Bùi Thế Đại

ĐC: Thnh Lit, Thanh Trì

ĐT: 043.6884.823

CLB thơ Thanh Trì

 

CÒN MƠ

 

Tám hai tuổi cụ vẫn còn mơ

Mơ muốn kiếm tìm lại tứ thơ

Thơ thẩn vẩn vơ mình chẳng ước

Ước thành hiện thực ngã mong chờ

Chờ thêm thuận hướng nhưng không lạ

Lạ phải cùng chiều khác vướng tơ

Tơ tưởng say mê mài mãi bút

Bút nghiên mải miết đến bao giờ.

 

       CHƯA GIÀ

 

Tám hai đâu phải đã là già

Khen trẻ khối ng­ười vẫn ngợi ca

Cuốc bộ vài cây ch­ưa thấm mệt

Đạp xe mấy tiếng vẫn còn đà

Ba mư­ơi tuổi trẻ cơ săn chắc

Bảy chục xuân thì mắt sáng ra

Sách báo hàng ngày không mục kỉnh

Liếc ông, bà xã bảo chư­a già .

 

         ƯỠI VÀ RĂNG

ChÞ l­­ìi, em r¨ng, sèng cËn kÒ

Sao em cã lóc l¹i hung ghª

C¾n lu«n vµo chÞ mµ kh«ng xãt

NgËm miÖng chÞ ®µnh d¹ t¸i tª!

 

Lê Văn Điền

ĐC: Hoàng Liệt, Hoàng Mai

ĐT: 01693 990 855

CLB thơ Thanh Trì

 

           BNG A

          MNG ĐÓN CHỦ TỊCH NƯỚC

 

BÝnh Th©n xu©n míi thËt huy hoµng

TiÕn sü t­íng qu©n TrÇn §¹i Quang

Chñ tÞch n­íc m×nh bÇu phÊn khëi

Nh©n d©n Nam ViÖt ®ãn h©n hoan

§Ò đa léng m¸t ®êi ph¬i phíi

VËt b¸u ®×nh chïa đØnh träng sang

Râ quý quª B»ng Ng­êi ®· tíi

Vui mõng giµ trÎ tiÕng c­êi vang.

  

       MNG XUÂN ĐINH DU

 

KhØ ®i Gµ g¸y tiÕng hßa vang

Vui TÕt mõng xu©n qu¸ rén rµng

§¶ng v÷ng yªn ®­êng ®ang ®æi míi

D©n tin tiÕn b­íc ®Õn giµu sang

¤ng cha tÝch thô t©m tµi léc

Con ch¸u båi c¬ trÝ ®øc vµng

X· héi gia ®×nh bÒn chÝ h­íng

G¾ng c«ng sÏ tíi ®Ých vinh quang.

 

        HOA TT

 

G¸i trai d©u rÓ ch¸u xinh hoa

DÖt gÊm thªu tranh häa c¶nh nhµ

Huynh ®Ö khoan dung t×nh ®é l­îng

Phu thª chung thñy nghÜa nh©n hßa

Chuyªn s©u ­¬m léc x©y nÒn ®¹o

Hång th¾m luyÖn mµu lîp nÕp gia

     Ngan ng¸t ngäc tr©m mõng tÆng TÕt

     H­¬ng th¬m §inh DËu tháa lßng ta.

 

ưởng Văn Hòa

ĐC: Tả Thanh Oai, Thanh Trì

ĐT: 0987329638 - 0436884411

CLB thơ Thanh Trì

 

          THĂM RNG VIT BC

 

Th¨m rõng ViÖt B¾c thÕ mµ hay

§éng vËt chim mu«ng hãt suèt ngµy

§ãn b¹n em mêi ¨n b¸nh n­íng

Mõng anh chÞ tiÕp nhm ®å quay

Rõng xanh suèi m¸t chung vui d¹o

R­îu s¸nh ly ngµ m·i còng say

ChiÕn th¾ng phï ®iªu x©y t¹c l¹i

L­u danh lÞch sö nhí n¬i nµy.

              

             BUN TÌNH

 

Vß vâ c« ®¬n víi bãng g­¬ng

Ng­êi t×nh døt ¸o vÉn t¬ v­¬ng

Nçi buån man m¸c d©ng trµo sãng

PhËn tñi hÈm hiu tÝch tô h­¬ng

Son phÊn bê mi t« ®Ëm nÐt

Lµn m«i khãe m¾t thÊm pha s­¬ng

Giã ®­a thu ®Õn vµ r¬i l¸

Cuéc sèng phiªu diªu vÊt v­ëng ®­êng.

 

       VNH THNG MÕ

 

Lín tiÕng cho dµi giäng l¾m h¬i

Ra tay mÉn c¸n ch¼ng nh­ ch¬i

Lao xao méc gâ khua d¨m tiÕng

PhÊn chÊn kim thanh giôc kh¾p n¬i

Chèn chèn gÇn xa ®Òu nhËn lÖnh

Ai ai lín bÐ còng theo lêi

QuyÒn hµnh thø bËc do tay ®Æt

Mét chiÕu riªng m×nh mét cç x¬i.

 

 

Mai Hoàng Khải

ĐC: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

ĐT: 098 3872 805

CLB thơ Thanh Trì

 

         KHOANG XANH HUYỀN THOẠI

 

Hoàng tử mê say mộng yến anh

Vui bên tiên nữ tắm duyên tình

Mây che thác dội vang âm điệu

Chim hót hoa cười vọng khí thanh

Tấm thảm mơ màng lưu kỷ ước

Đôi lòng nhung nhớ tạo Khoang Xanh

Mùa xuân trai gái cùng hò hẹn

Hội tụ giao hoan giữa đất lành.

   

        VÂN ĐÀI

        (Họa thơ Trương Nữ Hương Thủy)

 

Lộng lẫy lầu thơ cảnh xốn xao

Nguồn khơi cảm xúc đã dâng trào

Nghiên mài bóng nguyệt soi tươi chữ

Nghĩa kết tình thi đọng ánh sao

Động trí mong tô ngàn tứ kiệt

Nhả tơ ước điểm vạn quang hào

Vân đài tỏa sáng Đường thi hội

Nhộn nhịp ba miền tựa tiệc khao.

 

          HẸN ĐẾN THU SANG

 

Cùng ai vui trẩy hội thi đàn

          Yên Thế, Cầu Gồ tận Bắc Giang

           Đã thấy trời thơ dâng lộng lẫy

Từng nghe đất nhạc trải mênh mang

Cụ Đề Thám mới gieo lời ngọc

Nghĩa sỹ quân đang khắc dạ vàng

Rượu quý vừa say thơ lửng túi

Ta đành hẹn bạn đến thu sang.

 

 

Nguyễn Đình Khánh

ĐC: Xóm Mới Duyên Hà

ĐT: 0969 915 220

CLB Thơ Đường Thanh Trì

 

            NHỊ VỊ THÀNH HOÀNG

                        TẢ THANH OAI

 

Vua Lê Hoàn – rể Tả Thanh Oai

Chúa Hến góp công dẹp giặc ngoài

Đánh Tống danh lừng ba mặt trận

Bình Chiêm công rạng chí tài trai

Ngoại giao bắc Tống trừ mầm loạn

Nhân đức tịch điền dạy cuốc cày

Sự nghiệp, công lao dân tạc dạ

Anh hùng dân tộc nước Nam này

 

     SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

      (Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa)

 

Tiến quân thần tốc vượt non ngàn

Giải phóng Thăng Long lệnh khởi bàn

Trừ họa xâm lăng phương Bắc tặc

Đầu xuân Kỷ dậu nước Nam An

Ngọc Hồi Đầm Mực ken thây giặc

Khương Thượng Đống Đa xác ngổn ngang

Thao lược Quang Trung ngời sử thắm

Anh hùng sống mãi với thời gian.

 

        ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Tài đức đại vương tựa núi ngàn

Chiến công Tiết Chế động trần gian

Tận trung đánh giặc lừng Âu – Á

Chí hiếu vì dân thắm sử vàng

Trừ họa Nguyên Mông ngời chí cả

Khoan thư Tâm Phật để dân an

“Binh Thư yếu lược” ngời muôn thuở

        Thượng phụ Truy phong thánh nước Nam.

 

 

Nguyn Kim Khoát

ĐC: Duyên Hà, Thanh Trì

ĐT: 0949 977 699

CLB thơ Thanh Trì

 

        HOA HU

 

Thon th¶ th©n mÒm chÞu giã s­¬ng

HiÕn d©ng h­¬ng s¾c gi÷a ®êi th­êng

ThÊy ng­êi li biÖt trao th­¬ng tiÕc

T×m kÎ ®¬n c«i ®Ó tùa n­¬ng

Trong tr¾ng ng¸t th¬m vÒ chèn tæ

§­îm t×nh dÞu m¸t víi l­ h­¬ng

Lµm hoa göi nhí vµo mu«n kiÕp

Nh÷ng lóc vui buån d¹ vÊn v­¬ng.

          QÙA THU

 

Gom gãp tø th¬ göi tÆng ng­êi

Lµm quµ sinh nhËt gi÷ thu r¬i

N¨m lÇn nh¾n göi mong hß hÑn

B¶y l­ît chê tin ­íc ®Õn ch¬i

Chim hãt trªn c©y tim bèi rèi

DÕ kªu d­íi s¶nh d¹ båi håi

R­îu nång phong kÝn h­¬ng trêi ®Êt

Trao c¶ vµo th¬ ý r¹ng ngêi.

 

        TM TRĂNG

 

Thi sÜ ng¾m tr¨ng bèi rèi chê

Ngì ngµng c¶nh ®Ñp hiÖn non t¬

Mü nh©n bång ®¶o th©n trong tr¾ng

KiÖt t¸c hång nhan d¹ méng m¬

Th¶m cá v« t×nh ng©m d­íi n­íc

Chim c©u h÷u ý nh¶y trªn bê

Thiªn tiªn trêi phó «i kú diÖu

BÕn t¾m mª hån th¶ tø th¬.

 

Phm Xuân Lăng

ĐC: Duyên Hà, Thanh Trì

ĐT: 0902 245 268

CLB thơ Thanh Trì

        TNG ÔNG CƠ HI

     ¤ng cËy r»ng «ng cã l¾m tµi

Mua b»ng, ch¹y chøc kÐm chi ai

Dèi trªn, lõa d­íi, v¬ ®Çy tói

Thiªn h¹ nãi chi, gi¶ nÆng tai

 

¤ng cËy r»ng «ng cã l¾m tiÒn

Nhµ sang, xe xÞn s­íng h¬n tiªn

Bçng chµng quÝ tö say ma tóy

¤ng bÞ thanh tra mÊy vô liÒn

 

Bao chuyÖn x­a nay lÏ ë ®êi

§ång tiÒn bÊt chÝnh chí ham x¬i

Nh©n nµo qu¶ Êy g­¬ng cßn ®ã

     NghiÖp ch­íng g©y ra, chí tr¸ch trêi.

     

         H HOÀN KIM

 

TuyÖt t¸c Hå G­¬m Hµ Néi ¬i

Bao nhiªu bót ph¸p t¶ thay lêi

Th¸p Rïa gi÷a ®¶o in trêi n­íc

Thª Hóc bªn đÒn t¹c bãng soi

MÆc kh¸ch tham quan ®Çy ng­ìng mé

Tao nh©n v·ng c¶nh ch¼ng hÒ l¬i

N¬i ®©y th¾ng c¶nh l­u kú tÝch

Du Ên g­¬m thiªng m·i s¸ng ngêi.

 

       THU HN

 

Lµn giã thu vÒ ®Ó l¸ r¬i

C¬n m­a r¶ rÝch l¹nh cho ®êi

B¨n kho¨n lì hÑn cïng thi h÷u

V­¬ng vÊn ch­a xong víi mäi ng­êi

C¸i nî v¨n ch­¬ng ®©u ch¸n n¶n

§æi trao th¬ phó vÉn vui c­êi

HÑn mïa thu tiÕp bao ®iÒu míi

Chí ®Ó than phiÒn b¹n quÝ ¬i.

 

Đặng Văn Lễ

ĐC: Duyên Hà, Thanh Trì

§T: 0436 820 351

CLB thơ Thanh Trì

 

          TẶNG EM

       Mỗi câu có một từ chỉ sắc màu

 

Thu đến tặng em đóa cúc vàng

Nhớ xưa đào nở gọi xuân sang

Thương hồn mai trắng tình lưu luyến

Tiếc dáng sim gầy tím đợi chàng

Muôn sắc hồng tươi trong nắng sớm

Trăm màu xanh biếc tỏa quanh làng

Rêu phong cổ tự nền vôi bạc

Sư bác nâu sồng tiếng mõ vang.

  

      VỀ CHÙA NÔM

 

Chùa Nôm cảnh đẹp tựa non tiên

Đại Đức Thích Đồng Huệ dịu hiền

Gạn đục tấm lòng soi mỹ tục

Khơi trong đạo pháp sáng vi thiền

“Lê Sơ” kiến tạo nơi thờ Phật

Hậu thế mở mang chốn ước nguyền

Mỗi buổi bừng lên vầng nhật nguyệt

Đại Đồng vua chúa cảnh chùa chiền.

 

       LÀNG MỚI VEN SÔNG

 

Phong cảnh Đại Lan thật hữu tình

Hồng Hà uốn lượn nét tươi xinh

Vốn xưa đồng bãi ngô tươi tốt

Cội rễ đại quan đất địa linh

Lũ lụt hàng năm nhiều vất vả

Hanh heo ngày tháng ít yên bình

        Quê hương đất nước nay phồn thịnh

        Phong cảnh Đại Lan thật hữu tình.

  

 

Trân Văn Quỹ

ĐC: TT Văn Điển, Thanh Trì

ĐT: 0946 269 242

CLB thơ Thanh Trì

 

 

           CHƯA GIÀ

 

Ta bảy tám mươi chưa phải già

Siêng năng luyện tập gắng tăng gia

Khuyên răn con cháu điều chưa đến

Nhắc nhở cụ già việc đã qua

Đừng tưởng mình già tài hết sạch

Cứ tin ta trẻ lộc đầy nhà

       Bóng chuyền thơ phú tâm thanh thản

       Sống khỏe vui tươi đời tựa hoa.

 

         XUÂN TAM ĐẢO

 

Du xuân Tam Đảo đến chiều nay

Leo dốc quanh co xe đuổi mây

Phía ấy chắn rào ngăn vực thẳm

Bên này đồi núi ngút rừng cây

Giời râm, mờ mịt sương bao phủ

Lúc nắng, hiện ra phố, quán đầy

Thỏa thích ngắm mây bay ghẹo núi

Ăn chơi nhảy múa suốt đêm ngày.

 

       ĐỀN KIẾP BẠC

 

Kiếp Bạc danh sơn hội tứ linh

Rồng vươn, hổ phục địa an bình

Sau lưng núi Trấn Rồng hùng vĩ

Trước mặt Lục Đầu Giang hữu tình.

Bắc Đẩu trông coi âm hạ giới

Nam Tào canh giữ trần dương sinh

Nguyên Mông xâm lược ba lần bại

Hưng Đạo Đại Vương – Thánh hiển vinh.

 

 

Phan Văn Sáng

ĐC: Đại Kim, Hoàng Mai, HN

ĐT: 0942 111 194

CLB thơ Thanh Trì

  

       THĂM THÁC 72 ĐẮC NÔNG

 

Đoàn đến tham quan thác Bẩy Hai

Xuyên rừng nắng đẹp buổi ban mai

Nhỏ to cây cối bon chen đứng

Cao thấp dây leo vướng víu hoài

Nước đổ khi trầm khi tiếng rõ

Thác reo lúc hiện lúc mờ phai

Đón em anh dắt qua khe núi

Thác đẹp cho mình nỗi nhớ ai.

 

GIẾNG ĐẤT NGÀY XƯA

 

Giếng trò rất cổ dáng rêu phong

Năm tháng sớm chiều nước vẫn trong

Tường đá xây tròn như mặt nguyệt

Bờ cao uốn lượn tựa cầu vòng

Đi xa vẫn nhớ người thôn nữ

Thoảng lại thăm em khách má hồng

Nhớ mỗi hoàng hôn cùng gánh nước

Đẹp thêm bờ  đất  dáng lưng ong.

 

ĐẾN BUÔN MÊ

 

Chin giờ hạ cánh xuống Buôn Mê

Thành phố khoe mình chốn Tiểu Khê

Rừng rú núi non xanh bát ngát

Sắc màu dân tộc thắm hương quê

Nhìn tiêu từng gói mơ nhân bánh

Ngắm mác Trung Nguyên nhớ coffe

Không thấy cao tầng chen chúc đứng

Em ơi mê lắm hãy khoan về.

 

Nguyễn Hữu Sự

ĐC: Duyên Hà, Thanh Trì

ĐT: 0436 820 822

CLB thơ Thanh Trì

 

        BẠN THƠ

 

Vô tình gặp bạn viết thơ đời

Hẹn một ngày nao sẽ đến chơi

Hợp cảnh làng văn cây bút chọi

Tâm tư nghĩa trọng tỏ lời mời

Xuân lam nhẹ gót tình mong đợi

Nắng muộn đường ngang đẹp cảnh trời

Ngựa sắt duổi dong tìm ngõ tới

Giao thoa phú lục dậu mùng tơi.

  

            BẠN TÌNH THƠ

 

Làng văn hội báo bao người đến

Gặp bạn chơi thơ lắm ý hay

Hắng giọng lời bình từ luyến láy

Du dương trầm bổng đậm tình say

Lâng lâng chén hạc hồn thu tỏ

Luyến nhớ tình quê mến đất này

Thiên sứ nghĩa thiêng mong thỏa nhẽ

Hanh vàng nắng đẹp gió xuân bay.

 

        ĐẤT QUÊ

 

Bồi sa mát ngọt đất làng quê

Bóng ngả chiều xuân rẽ lối về

Chào đón bạn xuân ngày hội lễ

Hẹn y lời nhớ dạ say mê

Chao lòng mến khách tình ân thế

Ngõ trước hàng cây rợp bóng che

Vào cửa ấm nồng tình mến bạn

Sao rơi lỡ hẹn ngại lời chê.

 

Triệu Minh Tăng

ĐC: Triều Khúc, Thanh Trì

ĐT: 01238 115 855

CLB thơ Thanh Trì

 

              LỠ HẸN

 

Hội làng diễn kịch đợi chờ ai

Sao chẳng vào xem lại đứng ngoài

Tiếng hát tình trao vui hạnh phúc

Vần thơ nghĩa gửi chúc tương lai

Làn môi đỏ thắm tươi hoa nở

Mái tóc huyền đen đẹp nụ cài

Lỡ hẹn hội lên em chẳng đến

Để cho trầu thắm hóa đào phai.

    

       VƯỜN EM

 

Đường đi rẽ lối tới vườn em

Tiếng gọi lời mời thật dịu êm

Vú sữa căng tròn mê mải ngắm

Đào tơ mơn mởn đắm say xem

Hương đưa mái tóc lòng mong muốn

Sắc gửi bờ môi dạ yếu mềm

Ngọn gió vô tình đâu ập đến

Giật mình sương lạnh gọi màn đêm.

 

      VÌ DÂN VÌ NƯỚC

 

Hy sinh vì nước dám quên thân

Phá án các anh đã góp phần

Trật tự bình yên từng góc phố

An ninh vững chắc đến nhà dân

Niềm tin kiêu hãnh trao đồng đội

Nỗi sợ kinh hoàng gửi sát nhân

Luyện đức rèn tài xây đất nước

Như lời Bác dạy trước toàn quân.

 

 

Nguyễn Đức Thạch

BD: Minh Sơn

ĐC: Yên Mỹ, Thanh Trì,

ĐT: 0973 376 815

CLB thơ Thanh Trì

 

NÓI CÙNG NGƯỜI ĐẸP

 

Em xót thương anh mải viết văn

Em khuyên anh chú trọng làm ăn

Lòng huynh tê tái như bia đá

Dạ muội khéo khôn đến cục cằn

Hữu ý chuyên môn tinh nhất nghệ

Vô tình người đẹp bỉ thi nhân

Anh tài làng khỉnh xưa nay thế

Chín vạn cô em chẳng khéo mần.

 

CHÚC MỪNG

 

Chúc bác chơi thơ sáng tỏ tình

Mừng chàng thi sĩ dạ hồi sinh

Quý thơ yêu bạn lòng hòa hợp

Hữu của hữu công việc cậy mình

Gặp gỡ nhân tình vinh cả kiếp

Bạn vàng bạn bạc lóe bình minh

Tri âm tri kỷ Thành Hoàng độ

Nghênh gió đón mưa cây trúc xinh.

 

          CON RỒNG CHÁU TIÊN

 

   Họa sĩ Trần Tuy Kiệt xuất tài

  Thanh Long nước Việt rực tương lai

  Lục vân uyển chuyển giương vây rộng

  Cửu khúc hiền hòa thả vĩ dài

 Thượng đẳng anh minh đôi mắt sáng

 Vô song vũ dũng ngũ râu oai

 Thiên thu tre thắm hồn quê hiện

 Vạn thế thánh quân chủ vũ đài.

 

 Trương Thị Thanh

Bút danh: Huyền Diệu

ĐC: Thanh Liệt, Thanh Trì

ĐT: 01692 969 196

CLB thơ Thanh Trì

 

          TẾT THÀY

 

Mừng xuân thăm hỏi tặng chi đây

Ngày tết nên em nhớ đến thầy

Tiền ít phong bao suy luấn quấn

Gạo vơi đóng gói tính hy hoay

Rượu bia bạn lắm cho thừa khối

Bánh kẹo trò đông biếu đủ đầy

Đúng đấy mang thơ là quý nhất

Xem ra hẳn sẽ thích quà này.

         

        THU

Chiều thu chậm bước ngắm quê hương

Rộng cánh diều bay lượn bốn phương

Trẻ nhỏ tung tăng đi men phố

Cụ già thủng thẳng bước ven đường

Chim bay về tổ vàng chiều xuống

Cá lặn bên hồ tím nắng buông

Tức cảnh làm thơ chờ bóng nguyệt

Cả trời dịu nhẹ ánh trăng suông.

 

         ĐẢO NHỎ KIÊN CƯỜNG

 

Ghi danh sử sách giống Tiên Rồng

Con cháu bao đời giữ biển Đông

Gió chặn xâm lăng thành bão tố

Sóng ngăn bọn cướp hóa cuồng phong

Trắng xanh áo lính quân thù chạy

Đỏ thắm quốc kỳ lũ giặc dông

Trí dũng kiên cường dân nước Việt

        Vững vàng muôn thuở với non sông.

 


Nguyễn Đức Thạnh

ĐC: Vạn Phúc, Thanh Trì

ĐT: 0989 389 279

CLB thơ Thanh Trì

 

            NH THU

 

B¶ng l¶ng trêi chiÒu tÝm ¸ng m©y

Giã thu hiu h¾t d¸ng th©n gÇy

Cóc hoa theo giã th¬m mÇu ¸o

B­ím ®Ëu tõng ®µn rùc s¾c c©y

Em ­ít bê m«i s­¬ng tr¾ng ®äng

Anh kh« mÝ m¾t n¾ng vµng bay

Ng­êi ¬i cã thÊu lßng kh«ng nhØ

Mçi ®é thu vÒ nhí l¾m thay.

       

        BÊN NHAU

 

S­íng khæ th¨ng trÇm vÉn cã nhau

Cho dï c¸ch trë ch¼ng quªn ®©u

NiÒm vui anh muèn dµi thªm m·i

Lóc giËn em ®õng cã ®Ó l©u

MÊy ®é xu©n vÒ kh¬i nçi nhí

Bao mïa thu ®Õn bãng chim c©u

ChiÕn khu ViÖt B¾c ®­êng xa th¼m

NghÜa muéi t×nh huynh gi÷ tr­íc sau.

 

       VỀ HÀ GIANG

 

Xu©n nµy th¨m l¹i ®Êt Hµ Giang

Nói Êp «m m©y ®øng xÕp hµng

Phè B¶ng hoa hång trïm lèi cò

§ång V¨n ®¸ x¸m kÝn ®åi hoang

Hä V­¬ng dinh thù mµu hoen óa

Lòng Có cê bay s¾c ®á vµng

Em ®îi Sa Ph× ®µnh lì hÑn

            Mét trêi tiªn c¶nh khèi t×nh mang.

 

Đào Thị Hương Thu

ĐC: Khu TT Xa La, Hà Đông

ĐT: 01692 480 321

CLB thơ Thanh Trì        

 

           TRƯNG NỮ VƯƠNG

 

HËn n­íc thï nhµ d¹ ch¼ng ngơi

PhÊt cê n­¬ng tö triÖu mu«n n¬i

Hång qu©n x«ng trËn ®Çu thï rông

Voi chiÕn tung hoµnh x¸c ®Þch ph¬i

G­¬ng s¸ng vua bµ soi hËu thÕ

Anh hïng n­íc ViÖt chiÕu mu«n ®êi

Ch¸u con tiÕp b­íc g­¬ng oanh liÖt

Gi÷ ®Êt, gi÷ trêi, gi÷ biÓn kh¬i.

 

 

 

       MÃI CÒN    

 

N¨m míi xuân nay tht thËp trßn

Vui cïng con ch¸u víi bµ con

VÉn ham b¸ch bé ®i th¨m c¶nh

VÉn thÝch thÓ thao d¹o nói non

Tuæi trÎ hÕt m×nh v× sù nghiÖp

VÒ giµ g­¬ng s¸ng gi÷ lßng son

Trän ®êi d©ng hiÕn cho non n­íc

Tr¨m tuæi tiÕng th¬m m·i m·i cßn.

 

        XUÂN HÀ NỘI

 

Vµo xu©n Hµ Néi Ðn nghiªng chao

§­êng réng thªnh thang ngËp s¾c ®µo

Bõng s¸ng t­¬ng lai n¨m míi ®Õn

Th¨ng hoa non n­íc buæi xu©n giao

Më mang ®­êng s¸ tÇm thêi ®¹i

Quy ho¹ch phè ph­êng chÊt l­îng cao

§« thÞ chung c­ nhiÒu chÊt ngÊt

Thñ ®« giµu m¹nh tuyÖt vêi sao.


Phạm Ngọc Thuận

Bút danh: Sơn Hà

ĐC: Tam Hiệp, Thanh Trì

ĐT: 0436 470 508

CLB thơ Thanh Trì

 

         XU¢N

          DÜ ®Ò vi thñ; B¸t ®iÖp xu©n

 

Xu©n sang khoe s¾c në mu«n hoa

Xu©n ®Õn n¬i n¬i kh¾p mäi nhµ

Xu©n chóc gia ®×nh d­ nhùa sèng

Xu©n mõng x· héi léc tµi ®a

Xu©n vui mua s¾m t×m nguån néi

Xu©n th¾m tiªu dïng kiÕm gèc ta

Xu©n n¶y léc chåi xanh ®Êt n­íc

Xu©n gµ tiÕng g¸y rén vang xa.

           

           H¦¥NG S¾C HÌ

 

B»ng l¨ng tÝm s¾c táa trêi xanh

Ph­îng ®á tươi mầu kho¸c ¸o cµnh

Thoang tho¶ng nhôy hång bªn v¸ch ®óp

Ng¹t ngµo sen në c¹nh bïn tanh

Tr¨m hoa ngµn tÝa sương m­a tr¶i

V¹n tr¹ng mu«n nơi m©y n­íc thµnh

N¾ng h¹ giã Lµo muôn vt  nóng

Ta nªn mÆc tr¾ng ¸o ®¬n manh.

 

          ®Õn víi th¬

 

T«i vÒ víi b¹n trang th¬ míi

B¹n ®Õn cïng t«i bµi ho¹ mêi 

T×nh tø ch¾t chiu tròn lÏ sèng

T­îng thanh g¹n läc vÑn t×nh ®êi

Bu«ng lêi ch©u ngäc m«i t­¬i nãi

Th¶ tiÕng tr©m oanh miÖng hÐ c­êi

TÝu tÝt ®an xen quªn c¶ b÷a

Chia tay bÞn rÞn ch¶ nªn lêi.

 

 

NguyÔn Minh Th­ư¬ng

Ngâ 1375 ®­êng Gi¶i Phãng

Hoµng LiÖt Hoµng Mai HN

§T : 0943665854

CLB Th¬ §­êng Thanh Tr×

 

          th¨m quèc ®¶o

 

Phó Quèc c¶nh quan ®Ñp tùa hoa

Non xanh biÓn biÕc l¹i hµi hßa

Trêi cao ®¶o rộng mªnh m«ng thÕ

Giã léng ®Ìo nghiªng v¾t vÎo qua

Ng¾m d¶i san h« nghe suèi h¸t

Nh×n viªn trai ngäc ngì tiªn sa

B·i sao c¸t tr¾ng vên h­¬ng th¾m

CÇu c¶ng giÕng tiªn ®iÓm chãi lßa.

      

      T×nh x­a

 

RÏ ¸nh hµo quang t×m bãng m©y

Tinh v©n l­u l¹c ë ®©u ®©y

Tr¨ng khuya ­ít sòng lµn s­¬ng b¹c

Giã sím ®Çm ®×a h¹t  n¾ng r©y

NghÜa cò trµn trÒ hoa th¾m ®á

T×nh x­a ngËp lèi nhôy h­¬ng bay

§µo mai qu©n tö nµo cßn ®ã

M·i m·i mu«n ®êi vÉn ®¾m say.

 

         nhí ai, ai nhí

 

Tho¶ng nhí ®­êng x­a rÏ h­íng T©y

Cµnh mai rò bãng n¾ng xuyªn c©y

V­ên ai cau træ th¬m ngan ng¸t

Lèi cò hoa hång tho¸ng ngÊt ng©y

S¾c th¾m h­¬ng nång x­a vÉn ®ã

Mµu t­¬i vÞ ngät m·i cßn ®©y

Tr¸ch thuyÒn l­u l¹c kh«ng vÒ bÕn

Ch¼ng biÕt v× ®©u ch¾c t¹i thÇy.

        

Lê Tuyến

ĐC: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

ĐT: 0438 611 415

CLB thơ Thanh Trì

 

         TUỔI CAO CHÍ LỚN

 

Hoa hËu c¸c n¬i cßn hiÕm g×

§Õn ®©y tËn h­ëng tiÕp t­ duy

Vµng hoe m¸i tãc gom tri thøc

B¹c phÕch chßm r©u so¹n sö thi

Thñng th¼ng b­íc ®i lßng tuÊn mã

Khoan thai khóc h¸t d¹ tung kú

T×nh hoa trêi ®Êt ®em so thö

Ch¼ng kÐm h¬n chi cèt lÈu b×.

 

NHỚ HƯƠNG TÍCH

 

T«i ®Õn n¬i ®©y cã mét lÇn

Mµ lßng t ®Êy cø l©ng l©ng

ThuyÒn rêi BÕn ®ôc th©n l­ l¾c

Suèi YÕn bÌo tr«i n­íc xo¸y vÇng

H­¬ng TÝch ®­êng vân vµo câi thiÖn

Chïa Tr×nh m¸ch no ®Õn v­ên ch©n

Bång bÒnh nói biÕc s­¬ng mê ®iÓm

Chèn kiÓm t©m l­¬ng ®Ö nhÊt trÇn.

 

         CUỘC ĐỜI

 

Ba s¸u ngµn ngµy táa r¹ng đây

Tr¨m nay tuæi thä lÊp san ®Çy

Thêi gian thÊm tho¸t n©ng thoi dÖt

C¶nh vËt h©n hoan ®iÓm th¸ng ngµy

T¹o hãa vÇn xoay trao h¹nh phóc

Thiªn nhiªn ®ãn ®îi nhËn t×nh say

Thãi hư tËt xÊu d×m s©u ®¸y

        §Ó mçi cuéc ®i nhÑ c¸nh bay.

  

 

NguyÔn Nh­ư Y

Th«n vùc x· Khanh LiÖt, Thanh Tr×,

Đt: 0169.488.7246

CLB Th¬ §­êng Thanh Tr×

 

          BÁC HỒ

 

B¸c ¬i! Tæ Quèc ®· th¨ng hoa

Cã B¸c non s«ng thèng nhÊt nhµ

§uæi NhËt ®¸nh T©y vang khóc h¸t

Ngôy nhµo Mü cót rén lêi ca

Danh nh©n v¨n hãa n¨m ch©u tÆng

TuÊn KiÖt anh hïng c¶ n­íc ta

§¹o ®øc mu«n ®êi cần  häc  B¸c

Toµn d©n yªu B¸c gäi Cha Giµ.

 

       LÀNG KHOA BẢNG    

 

LÞch sö ngµn n¨m m·i s¸ng ngêi

Bªn dßng s«ng Nhuệ  n­íc ®Çy v¬i

N¬i sinh nh©n kiÖt l­u truyÒn m·i

Chç ®Î ®Þa linh ®Ó suèt ®êi

Nguyªn khÝ quèc gia soi ®¶o biÓn

Hµo hïng väng téc räi m©y trêi

Quª h­¬ng lµng Tã ng­êi kim cæ

Khoa b¶ng tiÕp nhau khen hÕt lêi.

 

         NGÀY ẤY   

 

Ngµy Êy bªn s«ng bÕn ®îi chê

Anh ®i bé ®éi tuæi cßn th¬

ChuyÓn quân T©y B¾c bao ®iÒu ­íc

ë l¹i quª nhµ l¾m giÊc m¬

ChiÕn th¾ng ®­a tin lßng phÊn khái

Hßa b×nh th­ ®Õn d¹ khu kh¬

NiÒm vui h¹nh phóc qua bom ®¹n

Trän vÑn tr­íc sau tháa ®îi chê.

 


Tác giả BBT