THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Một số hình ảnh về buổi giao lưu thơ của Chiếu thơ Long Biên
21-11-2012
Tap the  . F.1.jpg  Xin giới thiệu một số hình ảnh về buổi giao lưu thơ của Chiếu thơ Long Biên
IMG_2701.1.jpg 
Ông Vũ Thuật Chủ nhiệm khai mạc

422878-.1.jpg
Ông Chiến Anh dẫn chương trình


  Các đoàn tới dự giao lưu thơ tặng hoa

422865-.1.jpg 
422862-1.jpg

422867.1.jpg

422870.1.jpg

422874.1.jpg

422873.1.jpg

IMG_2696.1.jpg

422863-.1.jpg

422864.1.jpg

422876.1.jpg

   Giao lưu thơ nhạc

422880-.1.jpg
   
Các bạn thơ  Chụp ảnh kỷ niệm

422871.1.jpg

422875-.1.jpg

422882-.1.jpg

422884-.1.jpg

IMG_2659.1.jpg

IMG_2708.1.jpg

Tap the  . F.1.jpg

 Ảnh Chiến Anh

Tác giả BBT giới thiệu