THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


 Anh XO viet.jpgXin được giới thiệu
a9998.jpgTrân trọng giới thiệu: Thơ Xướng - Họa  của hai thi sỹ Hương Quê - Quang ...
011.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - họa ứ đầy cảm xúc của Thi sỹ Xuân Lộc và Bạn Thơ:
005.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa của Thi sỹ Trần Văn Cường và bạn thơ: