THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Một câu thơ một đấu gạo
31-07-2012
image001.jpg Xưa có cậu học trò nghèo, vi quyết học để lập thân, nên cậu phải đi xin ăn

Quan ông đi vắng chỉ có quan bà ở nhà. Cậu học trò vào xin gạo , quan bà không cho lại còn nói lỡm “ Có lờ bà đây này !” Cậu học trò vừa xấu hổ vừa giận định quay ra, vừa lúc đó thì quan ông về . Để chống chế cậu liền làm một bài thơ :

                                     Cái ấy sinh ra nối tổ tông

Mỗi người một cái chẳng ai không

Ngoài dồi bạch phấn đôi thoi ngọc

Trong lót ngân châu một điểm hồng

Ngày vắng phủ giăng màn Đồng tử

Đêm thanh mài cọ ngọc Đồ công

Trò nghèo hết gạo vào xin gạo

Cái ấy của bà để kính ông ...

 

     Quan ông nghe xong bài thơ khen hay, liền gọi giai nhân đong đúng tám ( 8) đấu gạo cho cậu học trò. Mỗi câu thơ thưởng một đấu .

 

 

Tác giả BBTsưu tầm & giới thiệu